Vedtægter for Snekkersten Fiskerlaug


Sidst revideret 09.03.97. (revideret marts 2015)

§ l
Foreningens navn er "Snekkersten Fiskerlaug" og dens formål er gennem samvær at styrke sammenholdet blandt medlemmerne for små midler, samt medvirke til bevarelse af miljøet i og omkring Snekkersten Havn

§ 2
Som medlemmer af foreningen kan optages bådpladshavere i Snekkersten Havn og andre med tilknytning til havnen.

§ 3
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.  Bestyrelsen tager beslutning om sletning af medlemmer i forbindelse med restancer.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 
Formanden vælges særskilt og hvert år.
4  bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der vælges 2 hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger et bestyrelsesmedlem som Fiskerlaugets repræsentant i Havnebestyrelsen.
Der vælges for l år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og l revisorsuppleant.
Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden.  Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede for at være beslutningsdygtig.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5
Foreningens pengemidler skal anbringes i et pengeinstitut og kan kun hæves af formand og kasserer i forening.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den afholdes hvert år i januar kvartal.  Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel samt ved opslag på havnefogedens kontor.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent og skal afholdes, når mindst l/5 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

§ 8
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før dennes afholdelse.
§ 9

Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsens midte valgt dirigent. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpel majoritet.

§ 10Generalforsamlingens dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Godkendelse af regnskab
4.Fastsættelse af kontingent
5.Indkomne forslag
6.Valg
7.Eventuelt

§ 11
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, og kun hvis 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor.  Såfremt der ikke bliver fornødent flertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 3/4 af de afgivne stemmer skal være for opløsning. 
Afstemning er skriftlig.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Fonden Snekkersten Havn.