Vedtægter for Snekkersten Fiskerlaug


Sidst revideret 25.04.2023 (godkendt maj 2023)


§ 1

Foreningens navn er "Snekkersten Fiskerlaug" og dens formål er gennem samvær at styrke sammenholdet blandt medlemmerne for små midler, samt medvirke til bevarelse af miljøet i og omkring Snekkersten Havn


§ 2

Som medlemmer af foreningen kan optages bådpladshavere i Snekkersten Havn og andre med tilknytning til havnen.


§ 3

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen tager beslutning om optagelse af nye medlemmer og sletning af medlemmer i forbindelse med f.eks. restancer.


§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.  

Formanden vælges særskilt og hvert år. 

4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år således, at der vælges 2 hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger et bestyrelsesmedlem som Fiskerlaugets repræsentant i Havnebestyrelsen.

Der vælges for 1 år, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden.  Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede for at være beslutningsdygtig.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den afholdes hvert år i første halvdel af året.  Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel samt ved opslag på havnefogedens kontor / klubhus.


§ 6 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent og skal afholdes, når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.


§ 7

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før dennes afholdelse.


§ 8

Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsens midte valgt dirigent. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpel majoritet.


§ 9 

Generalforsamlingens dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Godkendelse af regnskab

4.Fastsættelse af kontingent

5.Indkomne forslag

6.Valg

7.Eventuelt


§ 10

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling og kun hvis 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor.  Såfremt der ikke bliver fornødent flertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 3/4 af de afgivne stemmer skal være for opløsning.  

Afstemning er skriftlig.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Fonden Snekkersten Havn.